Chính sách bảo mật và thanh toán của Finish.com.vn 


– Chính sách giao dịch thanh toán đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật Thanh Toán gồm:


• Thông tin của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch.

• Tuân thủ các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo
quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

– Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Finish.com.vn áp dụng với Khách hàng:

Finish cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động
thanh toán thực hiện trên giao dịch thương mại điện tử của Finish.com.vn